Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza
14

grudnia

Kierunki rozwoju wyparnego chłodzenia powietrza

Analiza pracy urządzeń, które oparte są na schematach klasycznych przepływu pozwala optymalizować wielostopniowo chłodzenie powietrza. Można w ten sposób wykorzystać zalety poszczególnych systemów oraz eliminować niekorzystne cechy przez tworzenie układów, które będą miały charakter kombinowany z mieszanym przepływem. Jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie urządzeń będzie wymienni oparty na Maisotsence. W konwencjonalnych systemach klimatyzacyjnych do chłodzenia powietrza stosowane są również wymienniki przeponowe, czynnik chłodzący oddzielony jest od powietrza przegrodą, najczęściej płynąć będzie w rurkach.

chółodzenie powietrza

Systemy takie mają wysoką energochłonność co jest związane z napędzaniem sprężarek, transportem czynnika chłodniczego oraz kosztami uzupełnienia freonu w obiegu chłodniczym. Dlatego często stosowane są rozwiązania alternatywne, wykorzystujące energię odnawialną, dzięki czemu będzie się ograniczać koszty eksploatacyjne a także zmniejszy się zagrożenie ekologiczne jakie wynikać może z systemów zużywających duże ilości energii elektrycznej. Istotne będzie to w Polsce, gdzie prąd uzyskuje się przede wszystkim z paliw kopalnych.

Najlepiej dostępnym źródłem energii odnawialnej do chłodniczych zadań zawsze będzie suche powietrze oraz woda. Własności termodynamiczne powietrza wilgotnego pozwalają na obniżenie temperatury w czasie nawilżania wodą. Proces taki nazywany będzie chłodzeniem wyparnym i zauważalny jest między innymi w komorach zraszania w centralach klimatyzacyjnych.

Ochładzanie powietrza z pomocą parowania wody to proces wymiany ciepła oraz masy między cieczą a gazem. W tym czasie powietrze będzie zmniejszać temperaturę a jednocześnie zwiększa się poziom wilgoci. Przemiana odbywa się przy niezmiennej entalpii, ciepło jawne jest oddawane przez powietrze, kompensowane i dostarczone przez parującą wodę jako ciepło utajone. Wydajność chłodnicza przemiany odniesiona do ciepła całkowitego wynosi 0. Proces jaki jest opisywany w którym powietrze po nawilżeniu będzie dostarczone do użytkownika jest określone jako chłodzenie wyparne bezpośrednie. Tego typu rozwiązania jak się okazuje dość często obecnie są wprowadzane i wykorzystywane i w praktyce są rzeczywiście udane.